Taken gemeente

De taken van de overheid

De overheid moet regeren met gezag, omdat het overheidsgezag van God afkomt en daaraan autoriteit ontleent. Rechtvaardig en betrouwbaar bestuur moet vanuit dit gegeven per definitie zorgvuldig zijn, betrokken zijn op wat er gebeurt in de maatschappij, doortastend, en bereid zijn verantwoording af te leggen. De taak van de overheid zien wij in onderstaande aandachtspunten:

Hoe regelen we zaken met elkaar?  Vele zaken worden in het dagelijkse, maatschappelijke verkeer geregeld. De overheid heeft daarbij vaak een initiërende, regulerende of controlerende taak te vervullen om ervoor te zorgen dat alles altijd eerlijk en op een goede wijze gaat, of om ervoor te zorgen dat iets juist niet gebeurt.

Concreet: Iedere burger moet op gelijke wijze worden behandeld en niet vanwege status, economische positie, huidskleur of geloof worden bevoordeeld of achtergesteld. Niet alles wat mensen willen of verzinnen is wenselijk of geoorloofd.

Rechtshandhaving en bestrijding van onrecht.  Beleid maken betekent ook dat het gehandhaafd moet worden. Als dat niet gebeurt dan kan dat betekenen dat iemand die de regels naleeft in een nadelige positie komt ten opzichte van iemand die gewoon zijn eigen gang gaat. Dat is onrechtvaardig en in strijd met de taak van de overheid om een rechtvaardig en eerlijk beleid te voeren, zonder aanzien des persoons.

Zorg voor zwakkeren, gehandicapten, ouderen, e.d.  In ons maatschappelijk systeem kan niet iedereen altijd even goed mee. Wij vinden dat de overheid een zorgplicht heeft om juist zwakkeren te beschermen en te helpen zodat ze hun eigen leven kunnen leiden op een menswaardige wijze.

Zorg voor natuur en milieu.  De zorg voor natuur en milieu is niet vrijblijvend. Vanuit de Bijbelse opdracht geldt dat een ieder, dus ook de gemeente, de plicht heeft als een goed rentmeester om te gaan met de schepping. Ons is de opdracht gegeven de aarde te bebouwen en te bewaren. De gemeente heeft daartoe regels te stellen, het goede voorbeeld geven en dient de gestelde regels te handhaven.

Zorg voor rust en ruimte.  De druk op mensen is groot. Daarom heeft iedereen regelmatig behoefte aan rust. Rust kan niet zonder dat daarvoor ook de ruimte aanwezig is. Beiden zijn schaars, staan onder druk. Daarom vinden wij dat er mogelijkheden moeten zijn voor gezonde ontspanning. Rust en ruimte om bij te komen van de bedrijvigheid van elke dag. Daarom willen wij de door God aangewezen rustdag, de zondag, graag als zodanig behouden. Op die dag, één dag in de week, geen werk, geen winkels open, geen productiedruk, geen consumptiedruk.

Bevorderen van veiligheid en geborgenheid.  Onze maatschappij is complexer geworden. Mede vanwege de bevolkingsomvang, de drukte in de Randstad en de toegenomen angst voor criminaliteit en terrorisme, is er grote behoefte aan veiligheid en geborgenheid. De overheid heeft een belangrijke taak in handhaving en toezicht. Wij vinden het van groot belang dat er voldoende politie is en dat elke woonkern een eigen wijkagent heeft.